Súhlas so spracovaním osobných údajov

V zmysle zákona č.18/2018 Z.z o ochrane osobných údajov a Nariadenia EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov ja ako dotknutá osoba súhlasím so spracovaním a uchovaním mojich osobných údajov v rozsahu: Meno, Priezvisko, bydlisko, emailová adresa prevádzkovateľovi Slovenky testujú s.r.o. uvedených v objednávkovom formulári a iných prílohách v súvislosti s kúpov produktov, prostredníctvom internetovej stránky www.x-ball.eu.

Poskytnutím súhlasu, ďalej potvrdzujem, že som bol oboznámený s informáciami o spracovaní osobných údajov. Pri spracovaní osobných údajov nebude dochádzať k cezhraničnému prenosu do iných krajín

Súhlas so spracovaním osobných údajov udeľujem po dobu troch (3) rokov od jeho udelenia, alebo do momentu jeho odvolania. Beriem na vedomie, že po uplynutí tejto doby budú osobné údaje anonymizované a ďalej využívané výlučne pre štatistické účely.